Vrinneviskogen

Området domineras av strövvänlig gammal tallskog. Här finns också sumpskogar, våtmark och halvöppna gräsmarker som slåttras årligen. I öster, finns ek- och hassellundar. Vrinneviskogen är starkt präglad av mänsklig påverkan sedan lång tid. Här finns till exempel fornlämningar från bronsåldern som gravar och skärvstenshögar liksom spår av sentida stenbrytning.

Reservatet gynnar både friluftsliv och växt- och djurliv. I de mer ostörda delarna kan den som har tur få se både grävling och räv. När våtmarken anlades 2009 hittade snabbt många fåglar hit. Här finns goda chanser att se en rad änder, liksom smådopping och sothöna. Grodor och trollsländor är andra arter som trivs kring våtmarken.

Vad kan jag göra i Vrinneviskogen?

I skogen kan du njuta av en promenad eller löptur längs med de olika spåren, träna orientering eller mountainbike, eller nyttja det fina utegymmet och hinderbanan mitt i skogen. För barnen finns en kottebana och upplevelsestig.

Bredvid utegymet och hinderbanan finns ett tillgänglighetsanpassat dass som är öppet dygnet runt.

Se mer information hos Naturkartan:
Vrinneviskogen, Naturkartan

Mer information
Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 2 juni 2020