Globala rummet

Inom Norrköpings kommun bedrivs internationella projekt kopplade till de Globala målen. Här berättar vi om dessa.

Världens alla ledare har enats om 17 Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker 2030:


Att utrota extrem fattigdom.
Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
Att lösa klimatkrisen.


För att nå målen behövs gränsöverskridande forskning och global kunskapsförsörjning. Inte minst behövs kunskaper i se den egna verkligheten i ett globalt perspektiv och att förstå den kulturella mångfalden i vårt samhälle. Samverkan på nationell, nordisk, europeisk och global nivå handlar därför om ett långsiktigt hållbart Norrköping. Ett globalt Norrköping.
Inom ramen för Globala Norrköping vill vi lyfta exempel på några av de internationella projekt som bedrivs bland kommunens verksamheter.
Merparten av projekten har finansierats av EU:s utbildningsprogram Erasmus + , antingen i form av mobilitetsprojekt eller strategiska partner-skap. Därigenom hoppas vi visa på den kunskap och mervärden dessa genererar.

Här kan du läsa mer om de Globala målen

Internationella projekt

Världskarta som visar var Norrköpings kommun bedriver sina internationella projekt.

Norrköpings kommun bedriver internationella projekt i många länder.

Norrköpings kommun bedriver en rad olika internationella projekt i många olika länder. Förskolor , grundskolor och gymnasieskolor är involverade för kunskapsutbyte inom en rad olika ämnen.

1. #comake Diamantens och Svanens förskolor tillsammans med Utbildningskontoret. Diamanten, Önskeringen och Svanen tillsammans med Utbildningskontoret i Norrköping samarbetar med förskolor och huvudmän i Storbritannien, Nederländerna, Finland och Danmark för att utbyta erfarenhet kring förskolans digitalisering och fortbilda förskollärare inom datalogiskt tänkande och digital kompetens i förskolan. Pågår 2019-2022. Partnerländer: Storbritannien, Nederländerna, Finland, Danmark

2. Undervisning i förskolan Valthornet, Domaringen och Kopparkypens förskolor. Ett jobbskuggningsprojekt som stärker pedagogers och skolledares kompetens och förståelse av undervisningsbegreppet i en förskolekontext med målet att stärka verksamhetskvalitén kring kunskap och lärande hos de deltagande förskolorna. Pågår 2018-2020. Partnerländer: Norge, Island och Danmark

3. Language teaching and learning in preschools Förskolorna Kvartetten och Triolen 2-årigt projekt som handlar om att utbyta erfarenheter kring språkinlärning mellan förskolor i Sverige, Danmark, Nederländerna och Tyskland i syfte att stärka kvalitén i förskolans språkundervisning. Pågår 2020-2022. Partnerländer: Danmark, Nederländerna, Tyskland

4. How to talk about intercultural education - Intercultural competences in preschool pedagogy. Förskolorna Armbandet och Kättsätter. Ett projekt om att utveckla förskolan som en social och kulturell mötesplats där barnen förbereds för ett liv i ett alltmer internationaliserat och interkulturellt samhälle. Pågår: 2018-2020 . Partnerländer: Tyskland, Grekland och Italien

5. Promoting wellbeing in preschoool through healthier lifestyles Förskolorna Armbandet och Kättsätter. Ett projekt om att främja barns psykiska och fysiska välbefinnande genom en hälsosam livsstil och ökad medvetenhet hos barn, familjer och yrkesverksamma i förskolan. Pågår: 2018-2021. Partnerländer: Italien, Grekland, Portugal

6. Creating Competent Citizens using 4Cs Djäkneparksskolan. Ett samarbete mellan lärare och högstadieelever 6 länder som ytterst syftar i att introducera och utveckla förmågor när det gäller samarbete, kommunikation, kritiskt tänkande och kreativitet hos eleverna. Förmågor som är grundläggande för ett aktivt och ansvarstfullt medborgarskap. Förmågorna tillämpas på 4 identifierade teman: kulturell identitet, hållbar utveckling, tolerans och IKT. Pågår: 2018-2020. Partnerländer: Italien, Polen, Portugal, Spanien, Rumänien

7. Cultural Heritage Album EAW Makers Djäkneparksskolan

Projektet handlar om att genom skapandet genom bland annat digitalt foto stärka högstadieelevers intresse för historia, kulturarv och språk. I projektet deltar skolor från Italien, Litauen, Sverige, Rumänien, Polen och Turkiet. Pågår: 2020-2022. Partnerländer: Italien, Litauen, Rumänien, Polen

8. Kompetensutveckling av personal genom internationella perspektiv på montessoripedagogikens principer Norrköpings Montessoriskola Kompetensutveckling av personal och internationellt utbyte i montessoripedagogikens grundprinciper. Lärare, fritidspedagoger och rektorer får möjlighet att jobbskugga pedagoger vid montessoriskolor i Holland och Italien, samt gå kurser i montessoripedagogik. Pågår: 2018-2021. Partnerländer: Holland, Italien

9. Samarbete med Silver Oaks International School, Hyderabad, Indien Matteusskolan Matteusskolan har inlett ett partnerskap med den indiska skolan Silver Oaks International School i syfte att samarbeta kring ledarskap, undervisning och mångkulturell identitet och hållbar utveckling. Partnerskapet förväntas höja kvalitén på undervisningen och i förlängningen måluppfyllelsen bland skolans elever. Pågår: från 2019. Partnerländer: Indien

10. Unequal childhood Utbildningskontoret. Forskningsprojekt kring barns livsvillkor, där en jämförelse mellan Trondheim, Norrköping och Tammerfors görs och kring vilket medel för spridningsaktiviteter sökts och beviljats via Nordplus. https://www.ntnu.edu/iss/childhood-school-inequality Pågår: 2020-2023. Partnerländer: Norge

11. Music as an Instrument For Inclusion and school development Navestadsskolan. 2-årigt utbyte mellan grundskolor i Sverige och Tyskland, som båda erbjuder sina elever en musikprofil, kring musik som ett sätt att stärka inkludering och ökad måluppfyllelse. Utbytet syftar även i att skapa ett antal gemensamma konserter i Norrköping och Hamburg. Pågår: 2020. Partnerländer: Tyskland

12. We are tomorrow’s Europé Hultdalsskolan Ett tvåårigt samarbete mellan lärare och högstadieelever från fem skolor i Sverige, Spanien, Ungern, Tjeckien och Cypern kring frågor som rör europeiskt kulturarv, hållbar utveckling, demokrati och mångfald. Pågår: 2020-2022. Partnerländer: Spanien, Ungern, Tjeckien, Cypern

13. Lärarutbyte kring nordiska språk, kultur och språkhistoria Hagagymnasiet. Junior- lärare från Danmark och Island har ett utbyte kring undervisning i nordiska språk. Pågår: 2020-2022. Partnerländer: Danmark, Island

14. Entrepreneurship and Employment in Europé. Kungsgårdsgymnasiet. Ett projekt om entreprenörskap och jobb i Europa i syfte att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv. Pågår: 2018-2020 (förlängt). Partnerländer: Norge, Italien, Spanien, Portugal

15. Kompetensutveckling genom jobbskuggning. Kungsgårdsgymnasiet. Ett jobbskuggningsprojekt i syfte att kompetensutveckla personal och stärka den internationella dimensionen på skolan. Projektet vilar på identifierade behov kring att stärka lärares färdigheter och kvalifikationer samt ge nya arbetssätt och verktyg. Pågår: 2019-2021. Partnerländer: Österrike, Norge, Portugal, Spanien, Italien

16. Samarbete med skolor i Sydafrika DeGeergymnasiet. Samverkan mellan De Geergymnasiets samhällsvetenskapliga program och skolor i Sydafrika. Elever gör fältstudier. Pågår: från 2019.Partnerländer: Sydafrika

17. Samarbete med skolor i Kenya DeGeergymnasiet. Samverkan mellan De Geergymnasiets estetiska program och skolor i Kenya. Elever gör fältstudier. Pågår: från 2019. Partnerländer: Kenya

18. Communicating Literature and Culture Kungsgårdsgymnasiet. 2-årigt projekt som syftar till att stärka elevers intresse för skönlitteratur och kultur i en internationell kontext. I projektet deltar elever och lärare från gymnasieskolor i Grekland, Spanien, Norge, Österrike och Sverige. Pågår: 2020-2022. Partnerländer: Grekland, Spanien, Norge, Österrike

19. Enchanting language skills and environmental awearness in youth DeGeergymnasiet. 2-årigt språkutbyte mellan svenska och spanska gymnasieelever i Norrköping och Valencia. Projektet har vid sidan av att stärka elevers intresse för moderna språk även ett tematiskt fokus på hållbarhetsfrågor. Pågår: 2020-2022. Partnerländer: Spanien

20. Samarbete med ADPoly Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten Ebersteinska gymnasiet Ebersteinska gymnasiet har inlett ett partnerskap med ADPoly Aby Dhabi i syfte att stärka profileringen av teknikprogrammet genom innovativa undervisningsmetoder och ökat nyttjande av digitala verktyg i framkant bland både lärare och elever. Pågår: från 2019. Partnerländer: Förenade Arabemiraten

21. Internationaliseringsprojekt för den nya yrkesskolan på Bråvallagymnasiet Bråvallagymnasiet. Elever från Bygg och Anläggning och VVS, gör tre veckors praktik i Frankrike, Tyskland eller Spanien samtidigt som lärarna från skolans alla yrkesprogram får möjlighet att jobbskugga europeiska kollegor i syfte för att höja kvalitén på den egna undervisningen samt etablera kontakter för framtida samarbeten. Pågår: 2019-2021. Partnerländer: Tyskland, Spanien, Frankrike

22. SCS- voCational training Abroad For Employability Second Chance School och Bråvallagymnasiet. Elever får möjlighet till 2 veckors praktik i Storbritannien eller Danmark som en del av sin yrkesutbildning. Elevmobiliteterna syftar till att öka anställningsbarheten i vid bemärkelse för målgruppen och för SCS som skola att fördjupa och utveckla den europeiska gemenskapen. Pågår: 2019-2021. Partnerländer: Storbritannien, Danmark

23. Excellence in Apprentice Education through Staff and Student Mobility Lärlingsgymnasiet. Elever får möjlighet till 2 veckors praktik Spanien som en del av sin lärlingsutbildning. Pågår: 2019-2021. Partnerländer: Spanien

24. Yrkespraktik i Sydafrika DeGeergymnasiet. Elever från Restaurangprogrammet på De Geer gör praktik på restauranger och hotell i Sydafrika. Pågår: vilande. Partnerländer: Sydafrika

25. Global Service Training DeGeergymnasiet. Elever på Hotell- och turism och Restaurangprogrammet får möjlighet till 2-4 veckors APL i Frankrike, Italien och Spanien. Den utlandsförlagda yrkespraktiken ger bland annat en fördjupad förståelse av turism- och restaurangbranschen i ett internationellt perspektiv samt ökade språkkunskaper. Pågår: vilande. Partnerländer: Frankrike, Italien, Spanien

26. From cradle to cradle Lärlingsgymnasiet och Bråvallagymnasiet. Tvåårigt projekt tillsammans med Belgien, Tyskland och Spanien. Det är Norrköpings Lärlingsgymnasium tillsammans med Bråvalla som kommer delta i projektet med både lärare och elever. Projektet vänder sig till Bygg och anläggningsprogrammen, med fokus att tillsammans genom innovation och erfarenhetsutbyte hitta nya vägar inom bygg och återvinning för en klimateffektivare bransch. Pågår: 2020-2022. Partnerländer: Belgien, Tyskland, Spanien

27. SCS- voCational training Abroad for Employability Second chance school och Bråvallagymnasiet. Lärare från Second Chance School och IM-programmet på Bråvallagymnasiet får möjlighet att jobbskugga europeiska kollegor i syfte för att höja kvalitén på den egna undervisningen samt etablera kontakter för framtida samarbeten. Pågår: 2020-2022. Partnerländer: Storbritannien, Danmark

28. Empower2learn Utbildningskontoret. Ett undersökande projekt kring elevcentrerat lärande och hur man på bästa sätt kan kompetensutveckla lärare att nyttja digitala verktyg som främjar alla elevers kunskapsutveckling. Forskare och strateger från fem universitet och utvecklingscentra kommer att gemensamt ta fram ett webbaserat metodmaterial (Empower2learn toolkit) baserat på aktuella studier och god praxis. Pågår: 2019-2022. Partnerländer: Belgien, Storbritannien, Nederländerna

29. Building Capacity for Erasmus+ in school education Utbildningskontoret. 3-årigt projekt mellan kommuner i Sverige (Norrköping och Umeå), Norge, Tyskland och Italien kring kapacitetbygge inom internationellt samarbete. Genom framtagning av kursmaterial syftar projektet till att göra det möjligt för fler skolor att delta i internationellt utbyte. www.beplusproject.eu Pågår: 2020-2023. Partnerländer: Italien, Norge, Tyskland

30. Social inclusion through pupil’s participation Utbildningskontoret tillsammans med Linköpings universitet. 3-årigt Erasmus+ projekt som sker i samverkan mellan universitet och skolor/skolhuvudmän i Sverige, Danmark, Italien, Estland och Schweiz. Projektets övergripande mål handlar om att stärka elevers sociala inkludering i skolan med utgångspunkt i övertygelsen om att inkludering och delaktighet har central betydelse för elevers välbefinnande och skolresultat samt att elever är viktiga aktörer som kan bidra till skolutveckling. Pågår: 2020-2023. Partnerländer: Danmark, Italien, Estland, Schweiz

31. Digitala verktyg för stärkt utbildningskvalitet Komvux. Ett kompetensutvecklingsprojekt för att stärka den digitala kompetensen hos personal på Komvux, vilket förväntas leda till nya undervisningsmetoder och ökad måluppfyllelse hos eleverna. Personal kommer att under 2 år delta i jobbskuggningsaktiviteter och kurser. Pågår: 2019-2022. Partnerländer: Italien, Malta, Kroatien, Spanien, Portugal, Norge, Danmark, Finland, Rumänien

32. Unnecessary - useful and aesthetic. Creative approach to recycling Norrköpings stadsmuseum deltar som partner i ett Erasmus+ projekt inom informellt lärande.
Projektet vill öka medvetenheten om vikten av ett hållbarhet samhälle inom ramen för europeiskt vuxenlärande. Deltagarna utbyter erfarenhet och utvecklar idéer för hur återvinning av olika material med hjälp av konstnärer kan omvandlas till nya produkter, undersöker olika tekniker för återvinning och olika sätt att göra secondhandvaror tillgängliga. Stadsmuseets nish är textilåtervinning, där vi presenterar olika workshops och berättar både om vår utlåningsgarderob på museet och Kultur och fritidskontorets lånebank av fritidsutrustning. Partnerländer: Polen, Österrike, Portugal, Italien och Kroatien.  

Kommunalt partnerskap

Uasin Gishu County

Partnerskap mellan Norrköpings kommun och Uasin Gishu County County i Kenya, finansierat med medel från Sida, genom ICLD. Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokalt och regionalt politiskt styrda organisationer. Partnerskapen ska bidra till den globala utvecklingen genom ett utbyte kommun till kommun. Partnerskapet kan arbeta inom i stort sett alla kommunens områden. Just nu samverkar Norrköpings kommun och Uasin Gishu County i frågor som rör avfallsområdet, både i praktiska och organisatoriska frågor.

Här kan du läsa mer om kommunalt partnerskap

Här kan du se en video om vad samarbetet handlar om i Uasin Gishu

Nätverk

Med syftet att mötas i gemensamma ämnen och utbyta erfarenheter medverkar Norrköpings kommun i ett antal nätverk.

EUnivercities

Ett nätverk med 15 städer och 15 universitet i tandemmedlemskap i Europa. Syftet är att öka samarbetet mellan städer och universitet inom olika områden och att främja social, teknisk och ekonomisk utveckling för att skapa hållbara och inkluderande samhällen. Norrköping, Linköping och Linköpings universitet är medlemmar i detta nätverk.

Medlemmar: Europeiska universitetsstäder i Norrköpings storlek

Här kan du läsa mer om EUnivercities

Nordic Cities Network

Nordic City Network är ett nätverk som har som syfte att samarbeta kring stadsutveckling och samhällsplanering när det gäller omställningen från industri till kunskapsstäder. Nordic City Network är en plattform för idé- och kunskapsutbyte som innebär en möjlighet för Norrköping att utvecklas som en attraktiv kunskapsstad.

Medlemmar: Städer i de nordiska länderna

Här kan du läsa mer om Nordic Cities Network

SERN – Sweden Emilia-Romagna Network

SERN-nätverkets syfte är skapa förbindelser mellan norden och södra Europa. Nätverkets medlemmar stöttas med att utveckla långsiktliga partnerskap och relationer. Med fokus på ökat mervärde för medborgare, vill nätverket främja social och ekonomisk utveckling och utbyta kunskap och erfarenheter för att nå en ömsesidig kunskap i samhällen.

Medlemmar: kommuner och regioner i Italien och Sverige

Här kan du läsa mer om SERN

UNESCO

Unesco Creative Cities Network startades 2004 som ett globalt nätverk där kreativa städer förenas i arbetet med Agenda 2030-målen. 180 medlemsstäder -72 länder -30 musikstäder.

Norrköping är Nordens första musikstad I ett globalt samarbete där kreativitet och musik används som drivkraft för stadsutveckling och tillväxt.

Medlemmar: globalt nätverk

Här kan du läsa mer om Musikstaden

Här kan du läsa mer om UNESCO

Healthy Cities Sverige

Healthy Cities, en del av WHO (World Health Organisation) jobbar för jämlika förutsättningar för god hälsa och en hållbar samhällsutveckling.

Här kan du läsa mer om Healthy Cities

Icorn

ICORN (International Cities of Refuge Network) är en medlemsorganisation för städer, kommuner, landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Varje medlem i ICORN är en fristad som ger temporärt skydd genom residens för bland annat förföljda författare.

Här kan du läsa mer om Icorn

European Social Network

Ett europeiskt närverk som samverkar kring frågor som rör hälsa, utbildning, boende, anställning och social inkludering. Både kommuner, myndigheter och organisationer deltar i nätverket.

Här kan du läsa mer om European Social Network


Dela gärna sidan
Hjälpte den här informationen dig?
Uppdaterades senast 27 november 2020